Globale Jihadisme – Deel 8: Het reddingship

Globale Jihadisme – Het nieuwe paradigma

Deel 8: Het reddingship

De voorbeelden van media manipulatie zijn te talloos om te benoemen, wij kunnen slechts een impressie geven. De lezer moet de aandachtspunten die eerder genoemd zijn bij de hand houden en zelf op de tendensen letten. Een schandalig voorbeeld dat eruit steekt is de zeer geringe media aandacht die de beslissende bevrijding van Idlib in Syrië- en de vorming van de coalitie Jaysh Al-Fath heeft gekregen, waaraan meer dan zes grote strijdgroepen deelnamen. Deze gezegende bevrijding en deze verblijdende coalitie werd wederom in de media genegeerd en overschaduwd met de aandacht op IS. Hierbij is de media zo wanhopig geweest dat het zelfs Bashar Al-Assad, wellicht de meest onbetrouwbare persoon op de wereld, als bron heeft gebruikt. In de dagen na de gezamenlijke bevrijding van Idlib en de groeiende eenheid tussen de Mujahideen, heeft de media er namelijk voor gekozen om wederom te belichten hoe sterk en groot IS aan het groeien is, volgens Bashar Al-Assad. Terwijl IS op dit moment juist grote verliezen lijdt en steeds meer afgewezen wordt door de Ummah.

11

De groeiende eenheid tussen de Mujahideen in Shaam wordt vrijwel niet belicht in de media. Na het verdriet over de verdeeldheid die IS heeft aangewakkerd tussen de Mujahideen in Shaam, is de Ummah verheugd met de eenheid die o.a. Jaysh Al-Fath heeft gebracht tussen de Mujahideen in Shaam. Deze eenheid is deels ook te danken aan de bittere ervaringen in Shaam, toen de Fitnah uitbrak tussen de Mujahideen. De Mujahideen hebben geleerd van deze fouten. Wat dat betreft zijn die beproevingen een verborgen zegen geweest. Een gelovige wordt namelijk niet twee keer gebeten door dezelfde slang. Het is daarom een gunst van Allah geweest dat de Mujahideen al vrij snel, in het begin van de Syrische oorlog, beproefd werden met verdeeldheid, zodat de Mujahideen het belang van eenheid leren waarderen voordat het te laat is. Zouden de Mujahideen beproefd worden met verdeeldheid na de volledige bevrijding van Syrië, dan zou dit veel grotere gevolgen kunnen hebben.

Allah beproeft de Mujahid Ummah met het onrecht en de ondoordachte beslissingen van IS. Maar in werkelijkheid is dit een verborgen zegen. Zo heeft IS de Mujahid rangen gezuiverd. Vrijwel alle extremisten die veel schade zouden kunnen verrichten in de Mujahid Ummah, heeft IS opgenomen onder één vlag. Boko Haram is hier wellicht het beste en meest duidelijke voorbeeld van geweest. Het is voor de Ummah duidelijk geworden, mede door de Dawah van Mujahid leiders en geleerden, dat IS gestuurd wordt door extremisme, dwaling, gebrekkige kennis en ondoordachte handelingen.

De Mujahid leiders en geleerden hebben IS meerdere malen verzocht om naar een onafhankelijke Islamitische rechtbank toe te stappen, en over de geschillen te oordelen. Andere Mujahideen accepteerden dit maar IS bleef dit weigeren. De Mujahid leiders en geleerden hebben hun ook tevergeefs uitgenodigd tot Islamitische debatten om de geldigheid van hun Khalifaat te bespreken. Indien zij zo overtuigd zijn van hun gelijk en de geldigheid van hun Khalifaat, wat weerhoud hun er dan van om naar een onafhankelijke Islamitische rechtbank te stappen of de uitnodigingen tot Islamitische debatten te aanvaarden? Men kan zich wellicht afvragen waarom Mujahid leiders en geleerden zoveel kritiek hebben op IS. Hebben zij soms een afkeer van het Khalifaat en van de Sharia? Hebben zij niet hun levens opgeofferd voor deze nobele doelen? Ze doorstonden jarenlange gevangenisstraffen omdat ze opriepen tot de Sharia, en martelingen omdat ze niet terug deinsden voor de waarheid. De meerderheid van hun leven riskeerende zij op gevechtsfronten. Dus hoe kan het dat ze nu kritiek hebben op IS? Wel zij hebben deze gegronde kritiek omdat IS het reddingsschip van de Ummah probeert te doorboren met hun ondoordachte beslissingen, en hun gebrekkige strategische en Islamitisch-politieke overdenkingen.

De Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) heeft gezegd: “Het voorbeeld van degenen die zich onderwerpen aan de wetten en grenzen van Allah in tegenstelling tot de mensen die ze overtreden, is zoals dat van mensen die lootjes moesten trekken voor zitplaatsen op een boot. Sommige van hen kregen zitplaatsen op het onderdek, en anderen kregen zitplaatsen op het benedendek. De mensen in het onderdek moesten langs de mensen op het bovendek wanneer ze water wilde vissen. Hiermee vielen ze de mensen op het bovendek lastig. Waardoor één van hen voorstelde om een gat in het benedendek te boren, zodat ze de mensen op het bovendek niet meer lastig vallen. Indien de mensen op het bovendek hen dit lieten doen, dan zou iedereen op het schip ten onder gaan. Maar indien zij hen hiervan weerhouden zullen ze allemaal gespaard blijven.” (Saheeh Bukhari)

Als we bijvoorbeeld kijken naar de verbranding van de Jordanese piloot Muath Al-Kasasbah dan zien we dat IS zeer onverstandige beslissingen neemt. Want zelfs al zou je van mening zijn dat het verbranden van gevangenen in sommige gevallen wel toegestaan is, volgens bepaalde geleerden van Ahl Sunnah. Indien je de vijanden hier bijvoorbeeld mee kunt afschrikken, en hij zich hierdoor terugtrekt uit de oorlog. Dan rest de vraag: hoe kan een Khalifaat op de Profetische methode, dat zich bekleed met de zuivere Islam, de zeer twijfelachtige bewijzen verkiezen boven de duidelijke bewijzen? Indien dit een Profetische Khalifaat is, dan is het logisch dat de duidelijke uitspraken van de Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam), waarin hij het verbranden van gevangenen expliciet en eenduidig heeft verboden, verkozen worden boven de uitspraken en meningen van geleerden.

Zoals we eerder hebben uitgelegd is niet alles wat Islamitisch toegestaan is, ook daadwerkelijk verstandig om te alle tijden te doen. Jezelf distantiëren van afgoden is bijvoorbeeld een manier, en zelfs een voorwaarde, om dichterbij Allah te komen. Desondanks heeft Allah het openlijk uitschelden van afgoden niet toegestaan, omdat wij de ongelovigen hiermee een vrijbrief geven om Allah uit te schelden (zie Al-An’aam, Aya 108). De Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) zou bijvoorbeeld ook hardop de Quran reciteren in zijn gebed, waardoor de ongelovigen die voorbij kwamen de Islam zouden uitschelden. Hierop heeft Allah geopenbaard om het gebed niet hardop te verrichten (zie Al-Isra, Aya 110). Wij worden zelfs verantwoordelijkheid gehouden voor de gevolgen van onze verboden daden, naast de verantwoordelijkheid voor het verrichten van de verboden daden. De Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) heeft bijvoorbeeld gezegd dat een persoon zijn eigen ouders uitscheld; wanneer jij de ouders van een ander uitscheld, en diegene als gevolg hiervan jouw ouders terugscheld. Het betekend feitelijk dat een persoon zijn eigen ouders heeft uitgescholden.

Zo zijn er meerdere bewijzen uit de Islam die ons duidelijk maken dat wij rekening moeten houden met de consequenties en gevolgen van onze handelingen, naast het feit of ze überhaupt wel toegestaan zijn of niet. Wij moeten de voordelen van onze handelingen tegenover de nadelen afwegen. Zelfs al zijn deze handelingen in essentie toegestaan en goed bedoeld. De Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) zei bijvoorbeeld dat hij de Kabah zou hebben gesloopt en herbouwd op zijn oorspronkelijke fundamenten, indien dit geaccepteerd zou worden door de Moslims in Mekkah. Hij wist echter dat dit moeilijk begrepen zou worden door de mensen die pas bekeerden tot de Islam.

Als we kijken naar Iraq en Syrië dan zien we de gevolgen van de ondoordachte daden van IS al opduiken. De Yazidies stelden niets voor, nooit hebben zij de wapens opgepakt tegenover de Moslims, het was een arme eenvoudige gemeenschap die zich afzijdig hield van gewapende conflicten. Maar nadat IS de Yazidies heeft aangevallen en talloze Yazidi vrouwen heeft ontvoerd en verkocht op slavenmarkten, hebben de Yazidies milities gevormd, de wapens opgepakt en wraak genomen op onschuldige Moslims. Nadat IS bijvoorbeeld werd verdreven uit Sinjar hebben de Yazidies meer dan vijftig Moslim vrouwen ontvoerd. Nadat IS uit Kobani werd verdreven hebben de Koerden uit blinde wraak willekeurige Arabische Moslims aangevallen, gedood en hun huizen in brand gestoken. Meer dan 100.000 Arabische Moslims zijn hierdoor uit Kobani gevlucht. Nadat IS zich deels uit Hasakah heeft teruggetrokken zijn meer er dan 32.000 Arabische Moslims gevlucht om dezelfde reden. Meer dan 350 burgers in Irak, werden gedood of zijn vermist, en meerdere vrouwen werden verkracht, nadat het Irakese leger IS uit Al-Dour in de Salahudeen provincie heeft verdreven. Zo zijn er talloze soortgelijke wraakacties, die de voorpagina’s van het nieuws uiteraard niet bereiken.

Het is ook onbegrijpelijk dat een Khalifaat, dat bescherming hoort te bieden aan zijn onderdanen, de ruim vijftig Sunnitische vrouwen, die door de Yazidies werden ontvoerd, niet eens kan bevrijden. Terwijl dit voor hun ogen heeft plaatsgevonden in Iraq. Laat staan de gebieden waar IS autoriteit op wenst te dringen zoals Afghanistan, Yemen en andere landen die ver in het bereik liggen. De vraag die wij ook moeten stellen is: wat gebeurt er als IS verdwijnt? De Ummah moet daarom niet wensen dat IS door de Shia milities wordt verdreven uit Iraq. Zelfs al wijzen Moslims de misdaden van IS af. De Moslims in Iraq zitten tussen twee vuren, zij moeten kiezen voor het minst kwade. Het alternatief is op dit moment veel erger. Daarom tolereren de Sunnitische stammen in Iraq IS, zelfs de stammen die IS in het verleden hebben bestreden en verdreven. Zij willen hun niet bestrijden en verdrijven omdat dit in het voordeel zal werken van de Shia Rawaafidh in Iraq die gesteund worden door Iran.

De huidige conflicten in de Arabisch Islamitische wereld brengen steeds meer paradoxen met zich mee. Zo wenst de Mujahid Ummah dat IS in Iraq overwint tegen de Rawaafidh, terwijl ze wensen dat IS stopt met het opdringen van autoriteit in Syrië en het aanvallen van andere strijd groepen. Een ander paradox zien we in Iraq en Yemen. Terwijl de Arabische- en Westerse coalitie landen de Shia Rawaafidh in Iraq bijstaan, vallen ze de Shia Houthis in Yemen aan. Dit vermelden wij om duidelijk te maken dat de complexiteit van de conflicten in de Arabisch Islamitische wereld enorm is gegroeid. Het is belangrijk dat we met een zeer scherpe blik naar de ontwikkelingen en gebeurtenissen kijken.

Wij hoorden vrijwel niets over de monsterlijke bommenvaten- en gloorgasaanvallen op Douma Sarmin, Binnish en Idlib. Constant wordt dit overschaduwd met de media aandacht op IS. Toen Idlib bijvoorbeeld werd gebombardeerd met gloorgassen, en meer dan veertig burgers werden gedood, bleef de media slechts spreken over IS in Tirkit. Later bleek alle heisa rondom Tirkit niet meer dan gebakken lucht te zijn. IS werd binnen slechts enkele dagen uit Tirkit verdreven. Hoe konden ze zo gemakkelijk verdreven worden uit Tirkit terwijl ze daar acht maanden lang de macht hadden? Het begint erop te lijken dat IS niet meer dan een luchtbel is, opgeblazen door de media, die op elk moment kan knappen. Een guerrilla strijdgroep kan zich uit bepaalde oorlogsfronten terugtrekken, maar hoe kan het Khalifaat zich terugtrekken uit zijn eigen machtsterritorium? Wat is het lot van de burgers wanneer het Khalifaat zich terugtrekt en de bevolking onbewapend achter blijft? Begint men nu in te zien dat de Ummah in een tijd leeft waarin wij geen Khalifaten en staten kunnen uitroepen, voordat we onze landen en volkeren hebben bevrijd met een populaire gemeenschappelijke guerrilla oorlog? Men gebruikt het excuus dat IS slechts met behulp van luchtaanvallen verdreven werd, in elk ander geval zou IS niet zijn verdreven. Als dit het excuus is, wel dan is dit dus ook exact de reden waarom Mujahid leiders hebben uitgelegd dat wij geen staten, laat staan Khalifaten, moeten uitroepen op dit moment. Toen werd er niet geluisterd, en nu wordt dit als excuus gebruikt voor hun terugtrekking.

IS claimt dezelfde Manhadj (methodologie) te volgen als hun voorganger Shaykh Abu Musab Az-Zarqawi, die destijds onder Al-Qaedah opereerde. Maar de realiteit getuigt van het tegendeel. Shaykh Abu Musab vocht slechts tegen de Rawaafidh die samen spanden met de Westerse coalitie in Iraq. Hij liet de Shia Rawaafidh van Jaish Al-Mahdi bijvoorbeeld, die destijds neutraal waren, met rust. Ook liet hij de Yazidies en andere neutrale sekten in Iraq met rust. Ondanks dat IS in de voetsporen van Shaykh Abu Musab Az-Zarqawi claimt te treden zien wij hun het tegenovergestelde doen. Indien IS de publicaties van Shaykh Abu Musab Az-Zarqawi zou herpubliceren, dan wordt het duidelijk dat hun paden afwijken. Echter zien wij dit IS niet doen, op enkele gevallen na, wat voor veel verwarring heeft gezorgd bij Moslims die niet bekend zijn met de internationale Jihad beweging. IS misbruikt helaas namen en nalatenschappen van nobele Mujahid leiders voor politiek gewin, en probeert Jihad sympathisanten en hun eigen soldaten hiermee te misleiden. Degene die echter bekend is met de internationale Jihad beweging ziet duidelijk dat (het huidige) Al-Qaedah en Shaykh Abu Musab Az-Zarqawi dezelfde Manhadj delen; o.a. wat betreft de principes van de verdedigende Jihad.

IS beweerde bijvoorbeeld dat de onthoofdingen van 21 simpele Koptische gastarbeiders in Libië, een soort wraak was voor de dood van Shaykh Usama bin Laden. Terwijl Shaykh Usama bin Laden de Mujahideen zulke onthoofdingen en het publiceren ervan nadrukkelijk heeft verboden. Indien IS Shaykh Usama bin Laden werkelijk wilden eren dan zouden ze zijn beste metgezel, en zijn opvolger, Shaykh Ayman Ad-Dhawahiri, wel met eerbied hebben behandeld. In plaats van tegen hem te keren.

Het is overigens niet te begrijpen hoe iemand IS nog kan steunen na het lezen van hun roddel blad Dabiq. Hoe kan iemand IS nog steunen na het lezen van de zeer lage en giftige taal in Dabiq die gericht wordt naar Mujahideen, Mujahid leiders en geleerden? IS probeert duidelijk mee te liften op de namen en de nalatenschap van nobele Mujahid leiders, terwijl het de huidige Mujahid leiders en geleerden aanvalt en zwart maakt in hun media producties. Hun gedrag is zeer vergelijkbaar met dat van de hypocrieten en de Rawaafidh wat dit betreft. De hypocrieten en de Rawaafidh claimen van de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) te houden, maar ze schelden zijn metgezellen uit, vallen zijn vrouw Aicha aan, en haten zijn volgelingen. Wat is dan het bewijs dat zij van de Profeet houden? Ditzelfde zien we IS doen, ze claimen van nobele Mujahid leiders zoals Shaykh Usama ibn Laden te houden, maar ze keren zich tegen zijn metgezellen en zijn volgelingen. Het onthoofden van 21 Koptische gastarbeiders heeft niets te maken met wraak voor Shaykh Usama bin Laden. En als we kijken naar de gevolgen van deze ondoordachte provocatie, dan zien we duidelijk dat het bij IS aan wijsheid ontbreekt. Met deze onthoofdingen gaven ze de wereld een vrijbrief om de Moslims in Libië te bombarderen, zoals ze dit hebben gedaan in Iraq en Syrië. Egypte heeft hier als eerste het voortouw in genomen, en bombardeerden tientallen Moslims in Libië, na de 21 onthoofdingen van Koptische gastarbeiders.

Als we kijken naar Yemen dan zien we de resultaten van wijsheid. Integendeel tot Iraq waar deze wijsheid, en de resultaten ervan, helaas ontbraken. Toen de Shia Houthies in Yemen de macht grepen wisten de Mujahideen in Yemen de plaatselijke bevolking te winnen in een gezamenlijke strijd tegen de Houthies. Deze eenheid tussen de Mujahideen en de bevolking alarmeerden de omringende Arabische landen, dus besloten ze in te grijpen tegen de Houthies. Om aan de ene kant het beperkte gevaar van de Shia Houthies tegen te gaan. Aan de andere kant wilden zij een populaire gemeenschappelijke Jihad, zoals deze ontstaan is in Syrië, voorkomen. Dit laatste vormt het ultieme gevaar voor de omringende Arabische landen. In Iraq ontbrak deze eenheid tussen de Mujahideen en de bevolking echter, dus werden de aanvallen gericht tegen de Mujahideen. In plaats van de Shia Rawaafidh in Iraq, die een veel groter gevaar vormen voor de omringende Arabische landen dan de Zaydi Houthies in Yemen; een gematigde tak Sjiieten die niet als afvalligen worden beschouwd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s