Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi – Een verklaring en het juiste standpunt over ISIS

Een verklaring en het juiste standpunt tegenover ISIS
Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi – 26 Mei 2014 (Rajab 1435)

De orginele Arabische tekst: بيان حال ” الدولة الإسلامية في العراق والشام ” والموقف الواجب تجاهها

 

Aan alle broeders, de leiders van de Mujahideen in Khorasaan, Yemen, de Islamitische Maghrib, Sinaï (Egypte), Somalië en de Caucasus, moge Allah hen beschermen en hen een middel laten zijn tot de overwinning van de Deen.

Assalaam alaykum wa rahmatullah,

Alle lof aan Allah, niets is meer waardig tot aanbidding dan Hij, en moge de zegening en vrede van Allah zijn met diegene die gezonden is met het zwaard alvorens het Uur (De Laatste Dag), opdat enkel Allah wordt aanbeden en geen partners aan Hem wordt toegekend…

O broeders, jullie zijn op de hoogte van de gebeurtenissen in As-Shaam (Syrië) wat betreft de onenigheden en onderlinge gevechten tussen de Mujahideen. Welke tot een diepe teleurstelling heeft geleid onder hen die die zich verbonden voelen met de Jihad en de Mujahideen. Deze situatie bezorgt ons slapeloze nachten en brengt vreugde onder de vijanden van de Deen.

Waarschijnlijk zijn jullie ervan op de hoogte dat wij, alsook andere nobele broeders, geleerden en Mujahideen, ons uiterste best hebben gedaan om betrokken te zijn in de bemiddeling. Jullie weten waarschijnlijk ook dat wij gecorrespondeerd hebben met de betrokkenen in dit geschil en de onderlinge gevechten. Waaronder Al-Baghdadi zelf. Ik heb hem persoonlijk privé en zijn Tandheem Ad-Dawlah (D.w.z. ISIS) publiekelijk geadviseerd (toen zij nog een staat hadden uitgeroepen in Iraq en Syrië, dus nog voordat zij het Khalifaat hadden uitgeroepen). Ik heb tevens gereageerd op sommige overtredingen van hun officiële woordvoerder, Al-Adnani, zoveel als mogelijk is vanuit de gevangenis (Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi zat destijds vast in Jordanië). Alhoewel zijn overtredingen en roekeloos gebrabbel eigenlijk geen reactie verdienen.

Tevens heb ik gecorrespondeerd met onze geliefde broeder, de Shaykh, de Commandant, de Mujahid Ayman Ad-Dhawahiri (moge Allah hem beschermen). Ik hield hem op de hoogte wat betreft mijn rol in het bemiddelingsproces of het juridische oordeel tussen Tandheem Ad-Dawlah en Jabhat Al-Nusrah. Ik heb hem geïnformeerd dat ik mijn meest vooraanstaande studenten – die ik vertrouw – autoriseer om dit proces voort te zetten, welke voldoen aan de voorwaarde gesteld door Tandheem Ad-Dawlah, waarover zij het voorheen niet over eens waren toen zij de voorgaande initiatieven hebben geweigerd. Dit is waar ik Al-Baghdadi ook over heb geïnformeerd, en ik heb hem erop geattendeerd dat door zijn weigering van deze initiatieven de last op hun schouders zal worden gedragen in het toeziende oog van alle Mujahideen, en dat zij de serieuze consequenties van hun acties zullen moeten oogsten.

Ik ben ook in contact geweest met sommige van hen in positie van religieuze autoriteit (Shar’een) in Ad-Dawlah. Ik heb gedocumenteerd bewijs van deze correspondenties, welke hun fraude blootstelt, hun gedraai en hun leugens wat betreft de omgang met de leiders van de Jihad, alsook ander ongepast gedrag, welke niet past bij een Mujahid. In werkelijkheid zouden zij de meest waardige mensen moeten zijn om de rechtvaardigheid te vervullen, en deze voor Allah te verkondigen, ook al is het jegens henzelf.

Jullie zijn ervan bewust dat Tandheem Ad-Dawlah onrechtmatig bloed heeft gespild, welke is bevestigd en bewezen. Zij hebben tevens geweigerd zich te onderwerpen aan de bevelen, initiatieven en adviezen van de leiders van de Mujahideen en hun Mashayekh (geleerden). Jullie zijn er ook van bewust dat Ghuluw (extremisme) de rangen diep heeft doorgedrongen bij sommige van hen, zelfs onder de religieuze leiders. Sommige van hen hebben zelfs openlijk toegegeven dat er Khawarij in hun rangen bevinden.

Jullie zijn op de hoogte dat dit soort mensen geweld gebruikt om de Moslims in Syrië te domineren, hun ideeën openlijk uit, het spreken in de naam van Jihad en Mujahideen en het beeld ophouden van een ‘Islamitische Staat’. Het gebruiken van deze terminologie bevuilt de Jihad en de Mujahideen en de gewenste Islamitische Staat. Dit alles kan ook een alliantie ontketenen onder de nationalisten tegen de algemene Mujahideen, en hiermee kunnen de Sahawat worden gecreëerd. Dit is omdat zij (Tandheem Ad-Dawlah) afgeweken zijn van de Shari’ah van Allah en van de Profetische leiding, dit leidt tot Ghuluw en het benoemen van zaken met onjuiste termen. Onderdrukking en onrechtmatige moorden zal zeker een fruit oogsten dat net zo duivels is als de boom zelf.

Jullie zijn ervan op de hoogte dat Tandheem Ad-Dawlah, hun officiële woordvoerder en hun religieuze leiders, de grenzen van onze leiders en geleerden hebben overtreden. Specifiek in het geval van Shaykh Ayman Ad-Dhawahiri. Toen zij hem ongehoorzaam waren en zich tegen hem keerden. De Mujahideen hebben getuigd over het feit dat zij een bindende Ba’yah (gelofte van alliantie) hebben met Shaykh Ayman. Zij begonnen vervolgens hun zondes en overtreding tegen de Mujahideen te rechtvaardigen en goed te praten. Zo ook hun rebellie tegen hun leiders, en het verwerpen van de adviezen van hun leiders, onder het voorwendsel dat Al-Qaedah is afgedwaald van het [ware] pad van Jihad. Zij hebben ook hun beweringen proberen te rechtvaardigen door gaten te prikken in de uitspraken en berichten van hun leiders, welke in realiteit vrij zijn van Islamitische fouten.

Het resultaat van de woorden van hun leiders, hun kritiek en vooroordelen is een teken van hun onbegrip en hun valse doelstellingen. Dit alles om hun zondes, hun ongehoorzaamheid en het splitsen van de rangen van de Mujahideen te rechtvaardigen. Deze rechtvaardigingen bewijzen hun oppervlakkigheid, warrige Fiqh (Islamitische jurisprudentie), hun neiging naar Ghuluw en het overdrijven van gebeurtenissen. Ik heb geluisterd naar het meest recente bericht van Al-Adnani, welke een goed voorbeeld is hiervan. Het geeft ook vele andere van hun eigenschappen aan, die veelvuldig terugkomen in hun media publicaties. Hierin komt tevens duidelijk de weigering naar voren, van het vonnis uitgegeven door de Commandant, Shaykh Ad-Dhawahiri. Het vonnis was de basis van ons initiatief welke ik heb geschreven richting Shaykh Ayman en naar Tandheem Ad-Dawlah. Door hun weigering hiervan, welke duidelijk is en door elk persoon op aarde is waargenomen, is elke deur van verzoening gesloten. En het uitvoeren van het vonnis is dan ook geen optie meer, waardoor er geen ruimte meer is om te spreken.

Vanaf heden is er geen belang meer om uit te stellen of te wachten. Het enige alternatief is om te zwijgen en het goede niet te verkondigen en het slechte niet te verbieden! En daarom is het verplicht voor ons allen, en voor alle geleerden van de Jihad en de leiders van de Mujahideen wereldwijd om de Waarheid te spreken. Het is tijd om toe te treden tot de gelederen van de Mensen van Waarheid, en duidelijk te maken welke groep de overtreder is; zij die het vonnis hebben geweigerd, de groep die de leiders en de geleerden ongehoorzaam is.

Op basis hiervan, verkondig ik dat Tandheem Ad-Dawlah fil Iraq wa Shaam (ISIS) een dwalende groep is. Een groep die is afgeweken van de Waarheid. Zij zijn diegene die de Mujahideen aanvallen. Zij neigen naar Ghuluw. Zij zijn betrokken in het verspillen van het onrechtmatige bloed (van de Moslims) en het beslagleggen van hun eigendommen, en het afpakken van reeds bevrijd grondgebied (van het Syrische regime). Deze groep heeft de Jihad besmeurd alsook de elite van de Mujahideen. Zij hebben de loop van hun geweren verwijderd van de borsten van de ongelovigen, en diegene in oorlog met de Moslims, en richten deze naar de borsten van de Mujahideen en de Moslims. Alsook andere gedocumenteerde en bewezen dwalingen.

Ik doe een beroep aan alle Mujahideen die deze verklaring accepteren, en hier openlijk voor uitkomen, om overwinning te schenken aan de Waarheid en zijn volgers. Ik doe tevens een beroep op alle leden van Tandheem Ad-Dawlah om zich te voegen tot de rangen van Jabhat Al-Nusrah, en haar leiders Bay’ah te geven.

Dit is onze fatwa richting hen, en wat wij hun aandringen om te doen, en voor hen hebben gekozen. Ook doe ik een beroep op alle Islamitische Jihadi websites, en andere die zich bezig houden met de belangen van de Moslims en de Jihad, om deze boodschap te verspreiden en hier overwinning aan schenken. En zich ervan weerhouden om de media publicaties van Tandheem Ad-Dawlah te verspreiden.

Deze verklaring ontmaskerd de dekmantel van Islamitische geldigheid van deze rebelse organisatie. Deze verklaring distantieert zich van de extreme ideologie, het verspilde onrechtmatig bloed. Welke het imago van de Jihad heeft vertekend en is afgeweken van het Pad van Allah; door misleidingen, agressie en het weigeren om te komen tot het oordeel van Allah.

Vanwege hun afwijkingen en het verwerpen van het vonnis en het afwijzing van alle initiatieven, ben ik gedwongen om deze positie in te nemen. Enkel en alleen nadat wij dit advies gepresenteerd hebben aan Al-Baghdadi en gecorrespondeerd hebben met zijn commandanten en religieuze leiders, zowel privé als publiekelijk. Ook nadat hij (Al-Baghdadi) de oproepen van zijn leiders en geleerden van Jihad volledig heeft genegeerd. Nadat hij de oproep om tot een (Islamitische) rechtspraak te komen heeft geweigerd, beoordeel ik hem als resultaat hiervan een Mumtani’ (Iemand die de wet van Allah weigert). Hij weigert om de rechten van de mensen toe te kennen, zoals hij voorheen zijn leiders weigert te gehoorzamen. Hierdoor zijn wij gedwongen om de Waarheid te spreken na uitputting van alle inspanningen om hem tot het juiste pad te doen terugkeren. Enkel, hij weigerde en zij allen -hij en zijn commandanten en religieuze representanten- volharden in hun afwijking.

Het is hiermee verplicht geworden voor de mensen van Jihad om tegen hen te waarschuwen en de Mujahideen op te roepen om zich van hen te distantiëren en zich te voegen tot de rangen van de Mensen van Waarheid, de waarheidsgetrouwe en de vrome. Dit om de Jihad weer te doen terugkeren en de rangen van de Mujahideen te verenigen. Zeker, Allah houdt van diegenen die vecht voor Zijn zaak als één rij, als een samengesteld geheel. Hij (Allah) wilt niet dat de mensen van Jihad onverenigd zijn, wat enkel onze kracht doet verdampen, de Jihad doet verzwakken en de vijanden tegen ons doet verenigen.
Wij vragen Allah, de hoogst Verhevene, om de rangen van de Mujahideen te verenigen onder de leider van de meest vrome onder hen, opdat hij de vlag van Tawheed doet rijzen en de vlaggen van Shirk (polytheïsme) en valsheid doet vernietigen.

Moge de vrede en zegeningen van Allah zijn met Zijn Profeet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s