Shaykh Atiyatullah (r.a.) – Advies en medeleven met betrekking tot de bomaanslagen in markten

Advies en medeleven met betrekking tot de bomaanslagen in markten.
Beantwoord door Shaykh Atiyatullah AbduRahmaan Al-Libi (Rahimahullah).

Vraag:
Aan de mensen van kennis en Religie, moge Allah hen onder Zijn bescherming en hoede nemen, en hen leiden naar het pad van de waarheid: is het toegestaan om je te verheugen en blij te voelen over de bomaanslagen die zich hebben voorgedaan in de markten van Peshawar, Pakistan. (1) En is het toegestaan genoegen te tonen over de verliezen van de winkeliers, de handelaren en het algemene volk, vanwege het feit dat zij ernstige tekortkomingen vertonen op het gebied van religie..

Antwoord:
Alle lof komt Allah toe, en vrede en zegeningen op de boodschapper van Allah, evenals zijn familie, metgezellen, en alle anderen die zijn leiding volgen. Om verder te gaan:

Het is niet toegestaan je te verheugen en vreugde te voelen over dit soort aanslagen (zoals de genoemde Peshawar bomaanslagen) en het is niet toegestaan om je genoegen te tonen over de verliezen die zijn opgelopen door de handelaren en andere aanwezigen op de markt, of in die stad wonen. Eerder is het onze plicht er bezwaar tegen te maken en ervan overtuigd zijn dat dit een vorm is van corruptie verspreiden, valsheid, onderdrukking, overtreding, in tegenstelling tot de zuivere Islaam. Men moet ervan overtuigd zijn dat dit soort aanslagen niet door degene die in Allah en de laatste dag geloven worden uitgevoerd, laat staan door een Mujahid die strijd op het pad van Allah. Als er enige gevoelens en een houding wettelijk geordend is in de Islam ten opzichte van dit soort gebeurtenissen, dan is het dat een Moslim verdriet zou moeten voelen en hierover zou moeten treuren.

De reden waarom het niet toegestaan is om vreugde te voelen, is omdat dit een vorm is van corruptie verspreiding, onderdrukking, overtreding en tegen de pure Islamitische religie ingaat zoals we hebben vermeld. En het is welbekende feit waarover geen enkel twijfel kan bestaan dat het niet toegestaan is om vreugde te voelen over iets dat deze religieuze beschrijving omvat.

De moslim houdt van hetgeen waar Allah en zijn Boodschapper van houden, en hij prijst dit en is hier verheugd over. Waar Allah en zijn Boodschapper van houden is goedheid, rechtsgeschapenheid, goede daden, rechtvaardigheid, leiding en waarheid; en het tegenovergestelde hiervan is corruptie verspreiding, onderdrukking, overtreding, dwaling en valsheid. Een persoon kan geen gelovige zijn zonder dit, dit is de voorwaarde van geloof zoals vastgesteld door de religie. Als deze voorwaarde niet wordt voldaan, dan is hij een hypocriet en ongelovige in zijn hart. Wij zoeken onze toevlucht bij Allah.

Sommige mensen mis-interpreteren datgene wat zij zouden moeten haten en lief hebben. Een voorbeeld hiervan is dat iemand bijvoorbeeld voelt dat een bepaalde moslim het verdient om gedood te worden, en is verheugd en blij over zijn dood. Maar dit is iets wat niet voorgesteld kan worden wat betreft de moslim menigten, waarvan hun religieuze toestand (rechtgeschapen of zondig) onbekend is, inclusief hun kinderen, vrouwen, ouderen, en nobele mensen. Zij bestaan uit verschillende niveaus van Imaan. Het is onmogelijk voor een gelovige om verheugd en blij te zijn over hun collectieve dood en vernietiging!

Allah informeerde ons over de toestand van de hypocrieten: “Als u iets goeds overkomt verdriet het hen en als u iets kwaads overkomt verheugen zij zich erover.” (Ali Imraan: 120)

En: “Als u iets goeds overkomt verdriet het hen en als u iets kwaads overkomt zeggen zij “wij hadden onze voorzorgsmaatregelen al genomen” en wenden zich verheugd af.” (At-Tawbah: 50)

Dit is een beschrijving van de hypocrieten. Zij voelen zich verheugd over de pijn en moeilijkheden die de Profeet en de Moslims overkwam, en zij voelen pijn en verdriet over het goede dat de Moslims overkomt.

Het feit dat dit soort bomaanslagen op markten in Islamitische landen, daden van valsheid, kwaad, corruptie, onderdrukking en overtreding zijn in tegenstelling tot de zuivere Islam, is zeer duidelijk. Alle geleerden, sterker nog alle Moslims, weten goed dat zij gericht zijn tegen onschuldige moslims en hun bloed laat vloeien welke Allah heeft verboden. Als gevolg daarvan zijn er tientallen doden en gewonden gevallen en veel eigendommen van de Moslims werden verwoest. De schade en het kwaad dat hieruit resulteerde is voor niemand verborgen. Het is een religieus feit dat bij iedereen bekend is, dat het verboden is te overtreden tegen het leven van een Moslim. De strengheid van de Godsdienst in dit verband is ook bekend bij iedereen. Het heeft veel belang aan dit onderwerp geschonken, het wordt beschouwd als één van de grootste zonden na Shirk.

Allah heeft het onwettig doden verboden in verschillende en talloze soorten duidelijke, expliciete en uitdrukkelijke teksten. Het is genoeg voor de Moslim om te refereren naar het boek getiteld “At-Targheeb wa Tarheeb” van Al-Mundhiri in het hoofdstuk “Waarschuwingen tegen het onwettig doden van een ziel welke Allah heeft verboden” om hierin zaken te zien welke angst in de harten plaatst en de haren op het huid overeind doen staan.

In het verhaal van Usama ibn Zayd en Al-Miqdaad ibn Amr, moge Allah tevreden over hun zijn, schuilt een speciale les voor de ware Mujahideen die omwille van Allah strijden en naar Allah en de Laatste Dag verlangen, daarover heeft Allah heeft gezegd: “Dat is het tehuis van het Hiernamaals! Wij geven het aan degenen die niet tegen de waarheid rebbelleren noch wanorde stichten op de wereld.” (Al-Qasas: 83) Hij zei ook: “O jij die gelooft! Wie onder jullie zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben; die vriendelijk en nederig tegenover de gelovigen en hard en streng tegenover de ongelovigen. Zij zullen voor de zaak van Allah strijden en het verwijt van de verwijter niet vrezen.” (Al-Maidah: 54)

Ik zal de twee verhalen hier vermelden als herinnering, zodat de lezer kan refereren naar de uitleg van deze ahadeeth, om de rijke lessen die hieruit geleerd kunnen worden en wat de geleerden hierover hebben geschreven te lezen.

Het verhaal van Usama ibn Zayd:

Bukhari en Muslim melden deze hadeeth overgeleverd door Usama ibn Zayd, waarin hij zei: “De Boodschapper van Allah zond ons op een militaire expeditie tegen de Huraqa stam uit Juhainah. We vielen hun aan tijdens het morgenlicht. Ik en een man van de Ansaar renden achter één van hen. Toen we hem te grijpen kregen zei hij “Laa ilaaha illa Laah” De man van de Ansaar weerhield zichzelf, maar ik stak hem met mijn speer totdat hij stierf. Toen we terugkeerden bereikte dit nieuws de Profeet, en hij zei tegen mij “Oh Usama! Jij hebt een man gedood nadat hij Laa ilaaha illa Laah zei?!” Ik zei “Oh Boodschapper van Allah, hij zei dat alleen om zichzelf te redden” Hij zei weer “Oh Usama! Jij hebt een man gedood nadat hij Laa ilaaha illa Laah zei?!” Hij bleef dit herhalen totdat ik wenste de Islam nooit te hebben geaccepteerd voor die dag.

Het verhaal van Al-Miqdad ibn Amr:

Al-Bukhari en Muslim vermelden een Hadith overgeleverd door Al-Miqdad ibn Amr Al-Kindi, iemand die ook bij de slag van Badr aanwezig was met de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam). Hij zei hierin: “O Boodschapper van Allah! Als ik een ongelovige tegen kom en tegen hem vecht, en hij snijd mijn hand eraf met een zwaard, waarop hij wegrent en zich verstopt achter een boom, terwijl hij zegt; “Ik heb mij aan Allah overgegeven!” Zal ik hem dan doden ook al heeft hij dit gezegd?”De Boodschapper van Allah zei: “Dood hem niet.” Al-Miqdad zei: “Maar Boodschapper van Allah, hij sneed mijn hand eraf en zei dat het toen pas! Moet ik hem niet doden?” De Profeet antwoordde: “Dood hem niet. Als je dat doet, zal hij in jouw staat zijn voordat je hem hebt vermoord (d.w.z. Moslim), en je zal in zijn staat zijn, voordat hij zei wat hij zei.”

Allah zei: “O jij die gelooft! Wanneer jij voor de zaak van Allah voorttrekt, onderzoekt dan en zegt niet tegen iemand die jouw met de vredesgroet begroet: “Jij bent geen gelovige”. Zoekende daarmee de goederen van dit vergankelijke leven. Bij Allah is goede in overvloed. Zo waren jullie voorheen (d.w.z. voor de Islam), totdat Allah jullie Zijn gunst bewees (d.w.z. de openbaring van de Islam). Dus onderzoek daarom nauwkeurig. Voorzeker, Allah weet, wat jullie doen.” (An-Nisaa: 94)

In een Hadeeth van Al-Bukhari en Muslim, heeft Ibn Abbas over de uitspraak van Allah: “zegt niet tegen iemand die jouw met de vredesgroet begroet “Jij bent geen gelovige”. Het volgende gezegd: “Een persoon had een paar schapen, de Moslims hadden hem gegrepen, waarop hij tegen hen zei ‘As-Salamu Alaykum.’ Maar zij vermoorden hem en namen zijn schapen als oorlogsbuit, dus openbaarde Allah deze vers tot waarop Hij zei “Zoekende daarmee de goederen van dit vergankelijke leven.”

Hetzelfde geldt voor de rijkdommen en eigendommen van de Moslims. Het feit dat je niet tegen hun mag overtreden is een bekend feit bij alle Moslims. Al deze zaken zijn samengevat in de woorden van de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam): “Het is verboden voor een Moslim om te overtreden tegen het leven, het eigendom en het eer van een andere Moslims.” (Saheeh Muslim en anderen)

Het is verboden om hen te schaden of the ergeren. Sterker nog, het is zelfs verboden om hen onrechtmatig bang te maken, d.w.z. zonder de toestemming van de zuivere religie. Het verboden van al deze zaken, en de teksten die dit verbod noemen en hiervoor waarschuwen zijn welbekend in de religie, en alle dank behoort aan Allah. Dus we zullen deze specifieke bewijzen niet gedetailleerd behandelen.

Je moet weten dat in deze en andere zaken mensen in twee verschillende extremen gaan en in een middenweg. Er zijn sommige die onachtzaam zijn over deze grote en serieuze verboden en waarschuwende teksten. Ze spillen het bloed van de Moslims en geven het geen waarde, ze hebben er geen eerbied voor, noch vrezen zij Allah hierin, en hopen niet voor de beloning van Allah. Voorbeelden hiervan zijn de tirannieke faraonische leiders van ongeloof, moge Allah hun vervloeken. En de verschillende ongelovige sekten die zich Islamitisch noemen, of tirannieke zondaren, de onnozele zondaren van onder de mensen van dit wereldse leven, overvallers, inbrekers, en sommige onwetende stammen in bepaalde landen bijvoorbeeld. De Khawarij vallen ook onder deze categorieën, zoals ik heb gezien in sommige landen.

Anderen blijven, vanwege deze strenge waarschuwingen, weg van het vechten en doden van diegene wiens bloed toegestaan is, of zelfs verplicht om te verspillen. Zij blijven weg van de verplichte vorm van Jihad, zoals de Jihad tegen de afvalligen en hun legers, en partijen die bepaalde uiterlijke aspecten van de Islam weigeren te implementeren. Zij beweren bang te zijn om (onschuldig) bloed te verspillen, eigendommen te vernietigen, en hun pijn en angst zullen aanrichten.

Onder hen zijn mensen met zwakke motivaties, die de dood zien als iets kwalijks, zij weten niets over oorlog en veldslagen. Hun lichamen zijn zacht en teder door het leven van luxe, extravagantie, en comfort in hun thuislanden, en hun probleemloze Islamitische projecten gebaseerd op neutrale bondgenootschappen, tonen belang voor de liefde voor thuislanden, kiezen dit wereldse en liefde voor vrede en veiligheid, zelfs ten koste van de religie. Hoeveel lijken zij op diegenen waarover Allah zei: “..Hij die omhangen en grootgebracht wordt met sieraden en zich bij een redetwist moeilijk kan uiten?” (Al-Zukhruf: 18)

Een van deze extreme dwalenden schreef op hun website dat vrede en veiligheid voorrang geniet boven, en belangrijker is dan Tawheed (monotheïsme), en dit probeert te bewijzen, moge Allah hem vernietigen, met de uitspraak van Allah: “En (gedenk) toen Abraham zei: “Mijn Heer maak deze stad (Mekkah) een oord voor vrede en veiligheid, en weerhoud mij en mijn kinderen van het aanbidden van afgoden.” (Ibrahim: 35)

Deze leugenaar beweerde dat het feit dat Ibrahim Allah vroeg om deze stad een plek van vrede en veiligheid te maken, voordat hij Allah vroeg om hem en zijn kinderen veilig te houden voor het aanbidden van afgoden, een bewijs hiervoor is! Zulke mensen zijn het soort die omschreven worden door de Boodschapper van Allah (SalAllahu Alayhi wa Selam) toen hij zei: “Als je iemand ziet vasthouden aan verzen die niet helemaal duidelijk zijn, pas dan op voor hen, want dat is waarover Allah het heeft..” Deze Hadeeth is vermeld in Al-Bukhari en Muslim, overgeleverd door Aicha, als uitleg op de vers: “..degenen in wiens hart dwaling is, volgen datgene, welke zinnebeeldig (bedoeld) is en zoeken tweedracht en de verkeerde (verboden) uitleg.” (Ali-Imraan: 7)

Er zijn ook anderen die hun verlangen volgen die ook in deze catergorien mensen vallen. We zoeken onze toevlucht bij Allah tegen al deze armzalige toestanden van hun.

Allah heeft de mensen van Jihad voor Zijn zaak, geleid met kennis en inzicht, naar de waarheid betreffende de zaken waarover mensen verschilden. Zij vervulden wat juist is, behandelen elke kwestie gepast en in overeenstemming. Zij voldeden aan het concept van Al-Walaa’ Wal-Baraa, zij proberen aan alle aspecten van de religie te voldoen, zo veel als naar hun vermogen mogelijk is, op zoek naar de hulp van Allah. Ze voldoen aan de verplichting van deze tijd, het confronteren van de grote tirannieke apostaten van vandaag, aangezien ze vechten tegen de vijanden van Allah, waaronder de ongelovigen die de Moslimlanden hebben aangevallen, zoals de Joden, Christenen, Hindus en anderen. Zij doen ook zoveel als ze kunnen om het moslim bloed en hun eigendommen te beschermen, en haar onschendbaarheid te eerbiedigen, terwijl ze doorgaan met de verplichting van Jihaad. Allah is hun heer en Beschermer, en het is Hij die hen zal belonen en helpen.

Hieruit begrijpen wij dat dit soort aanslagen niet door de Mujahideen worden uitgevoerd. Ze worden alleen uitgevoerd door degenen die niet in Allah en de laatste dag geloven. Ze worden alleen uitgevoerd door de criminele vijanden van Allah. Wij zijn ervan overtuigd dat ze rechtstreeks worden uitgevoerd door onze ongelovige vijanden, middels criminele aannemers zoals Blackwater en hun soortgelijken, of andere smerige groepen die onder de Pakistaanse inlichtingen dienst werken, of door sommige criminele gewetenloze generaals in het leger. Er is een aanzienlijke verhoging van zulke aannemers in Pakistan, en iedereen heeft hen gezien en over hen gehoord. We vragen Allah om hun plannen tegen hen te doen keren.

Dit is iets wat niet ongebruikelijk is in het voeren van oorlog. Het is te verwachten. Onze vijanden hebben vele soortgelijke plannen uitgevoerd in Afghanistan, Iraq, Algerije, en andere plaatsen. Degene die hier bewijs voor wil zoeken zal waarschijnlijk niets vinden, aangezien de vijanden erg goed zijn in het wissen van hun sporen, en het meestal speciale intelligentie operaties zijn. Echter, hun aanwijzingen zijn duidelijk voor degene die oorlogvoering begrijpen en erin leven.

Dit zouden de Moslims moeten begrijpen, en de Mujahideen moeten deze zaken ook verduidelijken, mensen waarschuwen en bewustwording verspreiden. Wij moeten ook begrijpen dat dit een soort beproeving is van Allah: “Opdat Allah degenen moge onderscheiden, die in het ongeziene Hem en Zijn boodschappers helpen” (Al-Hadid: 25). Wie Zijn religie zal helpen, wie voor de waarheid en haar lieden zal staan, wie niet gehinderd zal worden door deze beproevingen van de ware Jihaad op het pad van Allah om de Woorden van Allah en zijn Wetten superieur te maken, en niet gehinderd zal worden van het staan naast de Mujahideen en hen ondersteunen, en wie het is die niet aan de zijde van de vijanden van Allah zal staan, wij zoeken toevlucht bij hem.

De sterke intelligente Moslim gelovige, zal de waarheid proberen te achterhalen, geeft elk aspect haar verschuldigde recht, herkent goedheid en ondersteunt het, en herkent zonden en voorkomt het zoveel als hij kan.

Deze kwestie is zeer duidelijk voor ons. Deze aanslagen worden gepland en uitgevoerd door de ongelovige vijanden van Allah waarmee zij trachten de Mujahideen te beschuldigen zodat de Moslims hen zullen haten, om de Mujahideen en de Moslim bevolking te verdelen welke hen ondersteunt en onderdak biedt, om het imago van de Mujahideen te bederven in Pakistan en over de rest van de wereld, om de Moslim Ummah weg te jagen van de Jihaad, om hun moraal te verlagen middels deze incidenten, en om hun te laten wanhopen over de resultaten van Jihaad! Dit zijn hun doelen, en deze zijn niet verborgen voor degene die nadenkt.

En zoals Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid (moge Allah hem genadig zijn) zei in een verklaring gepubliceerd door As-Sahab Media:

“Het onderwerp waarover ik zou willen spreken vandaag zijn de criminele bombardementen welke hebben plaatsgevonden in Peshawar een paar dagen geleden, gericht op de moslim markten, waarvan de slachtoffers onschuldige vrouwen, kinderen, ouderen en mannen waren, moge Allah zich over hen ontfermen. Wij willen de volgende punten maken met betrekking tot hen:

Wij verwerpen deze aanslagen volledig welke plaats vonden op de Moslim marken en onder de burgers. Dit is iets dat wij, evenals anderen van onze Mujahideen broeders, op verschillende gelegenheden duidelijk hebben gemaakt. Wij hebben niets te maken met hen (dit soort aanslagen). De redenen waarom de Mujahideen vechten is om de Islam tot het oppers te verheffen, de Islamitische wetten te vestigen, de onderdrukte Moslims steunen en te beschermen, niet om hen te bevechten, en toevlucht word bij Allah gezocht hiertegen.

Alle Moslims moeten begrijpen dat het onmogelijk is dat de Mujahideen deze verachtelijke daden uitvoeren, aangezien zij het zijn die oprukten op het pad van de Jihaad voor de zaak van Allah in verdediging van de Islam, het land, de eer en het leven van de Moslims welke genomen en ontheiligd word door de kruisvaarders en afvalligen.

De Mujahideen richten zich alleen op het leger en de veiligheidstroepen van deze afvallige regering, evenals de leidende intelligentie ambtenaren rechtstreeks verantwoordelijk voor het spillen van het bloed van de zwakken en onderdrukten in Swat, Waziristan, Bajaur, Mehmand, Khyber, Orakzai en andere regio’s. Maar vele media kanalen, welke in feite slechts agenten zijn, spelen onwetend over deze feiten, en propageren liever alleen de beweringen van de Amerikanen om het imago van de Mujahideen te besmeuren.

De Mujahideen nemen alle maatregelen om hun doelen zorgvuldig te kiezen, en die zijn ver gelegen van de plaatsen die bezocht worden door de massa’s, voorbeelden hiervan zijn het algemene hoofd kwartier van het Pakistaanse leger, militaire inlichtingen dienst centra (ISI) en opleidingscentra van de anti-terroristische eenheden.

Wij zijn van mening dat dit soort aanslagen worden uitgevoerd door de vijanden van Allah, door de kruisvaarders en hun assistenten van de regering en de inlichtingendienst. Dit is slechts één aspect van hun corrupte oorlog. Hoe kan het ook anders, aangezien zij diegene zijn die geen enkele band respecteren, of het nu om verwantschap gaat of om een verbond met betrekking tot de Moslims. Geen aandacht besteden aan elke vorm van heiligheid, en Moslim bloed is van geen waarde voor hen. Iedereen vandaag de dag weet hoe Blackwater en andere criminele organisaties, die vrij opereren in Pakistan, de corrupte regime van criminelen en haar veiligheidsapparaat steunt. Zij voeren deze afschuwelijke daden uit, en hun mondstukken in de media beschuldigen de Mujahideen vervolgens en besmeuren hun imago.

Enkele factoren die duidelijk hun betrokkenheid aangeven bij de bomaanslagen zijn als volgt:

Dit was het beleid dat zij bewerkstelligden in Irak en Afghanistan, en hier zien we de corrupte Amerikanen het vandaag uitvoeren in Pakistan. Zij zelf hebben verklaard dat zij gebruik zullen maken van hun ervaringen (die zij er hebben gewonnen), zoals jullie hebben gezien.

De timing van deze bombardementen viel samen met het bezoek van een aantal Amerikaanse ambtenaren in Pakistan. Dit is zodat ze in hun persconferenties kunnen benadrukken dat het de terroristen zijn die verantwoordelijk zijn voor deze daden, en het slechts deze terroristen zijn die zij treffen in hun schuilplaatsen in de stammen-gebieden, bewerende dat zij de Pakistaanse regering en het volk slechts ondersteunen om ze af te maken.

Wapens en explosieven werden per ongeluk gevonden bij een aantal Blackwater officieren en andere westerse diplomaten in Pakistan, een feit dat zelfs in de media vermeld. Echter werd deze zaak snel gesloten. De verborgen waarheid is nog veel kwader, dit is dat zij plannen, moge Allah hen ten schande zetten, om iedereen te doden die de mujahideen ondersteunt of met hen sympathiseert. Of het nu de geleerden, predikers, of prominente intellectuelen, schrijvers, journalisten en anderen betreft.

Deze bombardementen worden uitgevoerd door explosieve beladen (VB) IED’s geplaatst in marktplaatsen. Dit zijn bekende methoden die door inlichtingendiensten worden gebruikt over de hele wereld, en er zijn hier zoveel voorbeelden van in Irak en andere plaatsen.

Mijn Islamitische broeder, inderdaad de echte daders achter de criminele aanslagen zijn diegene die de Moslim dorpen, huizen en Moskeeën bestoken in de stamgebieden (van Pakistan) en Afghanistan met bommen die tonnen wegen.

Kortom, wij roepen de Moslims van Pakistan en overal op de omvang van de samenzweringen tegen de Islam te begrijpen. Inderdaad, de vijand besteedt geen overwegingen aan de grenzen, hetzij opgezet door religie of mensheid, om hun doelen te bereiken. Oorlog is een kans voor criminelen om alle misdaden uit voeren die zij wensen. Dit is inderdaad een test en beproeving. Reken op Allah en weet ook dat de overwinning alleen komt met geduld. Zoek de mensen van de waarheid op en help hen.

Wij roepen in het specifiek prominente journalisten, intellectuelen en media figuren (van Pakistan) op ter ondersteuning van de waarheid en rechtvaardig te zijn. We roepen hen op hun uiterste best te proberen deze samenzweringen bloot te stellen. Of anders zullen jullie de volgende doelwitten worden voor Blackwater, de kruisvaarders en de afvalligen als de Mujahidoon zijn verslagen, moge Allah dit niet laten gebeuren. Hun eerste verdedigingslinie, evenals dat van de Ummah, zijn hun broeders de Mujahideen. ” (2)

Ik voeg hieraan toe: Degenen die achter deze misdaden zitten zijn dezelfde mensen als diegenen die de Rode Moskee (3) hebben gesloopt over de hoofden van zuivere kuise mannelijke en vrouwelijke studenten die aan het bidden waren en de Koran reciteerde. Het zijn diegenen die zwakke onschuldigen bombarderen in zowel de stedelijke als landelijke gebieden, en hun dorpen uitroeien in Swat en Waziristan. Het zijn zij die bijna 200 onschuldige arme mensen vermoorden die rondom een olievrachtwagen stonden in Qunduz, en honderden anderen doden in Herat, Ghazni en andere plaatsen.

De Mujahideen van de verschillende betrouwbare en bekende organisaties doen dit soort zaken niet. Zeker niet! Wij vragen Allah hen te beschermen, en hen succes te schenken, en ons allen toevlucht te verlenen tegen misleidende beproevingen.

Wij en de rest van de Mujahideen geloven dat als een groep zulke criminele handelingen uitvoert, en moge Allah het niet laten gebeuren, gewillig en opzettelijk, het niet langer meer een Jihaad organisatie genoemd mag worden. Eerder zou het een dwalende misleide groep genoemd moeten worden. We vragen Allah om vergeving, welzijn en veiligheid, en zoeken onze toevlucht bij Hem tegen de zaken welke zijn toorn en woede oproepen.

Om deze reden, als er een kans is dat degenen die deze bomaanslagen uitgevoerd hebben mensen waren die zichzelf aan Islam en Jihad toeschrijven, wij getuigen dat als zij opzettelijk en gewillig dit deden, zij misleidt en dwalende zijn en in strijd met de Godsdienst hebben gehandeld. Zij zijn geen Mujahideen, maar eerder ravage veroorzakende criminelen. Zij moeten gestopt en gestraft worden volgens de Islamitische richtlijnen, ander komen wij onder de toorn, vloek en straf van Allah. Maar in werkelijkheid, is de kans hiervan nihil, en alle Lof is aan Allah, de Mujahideen kunnen dit zeker niet doen. Ik heb dit alleen vermeld om de Islamitische uitspraak en houding hiertegenover uit te leggen. Wij vragen Allah ons te beschermen en alle Mujahideen tegen de misleidende beproevingen, en het slagveld van Jihaad beschermt tegen deze dwalingen. Ameen.

Opmerking: Als er wordt gevraagd of dit toe te schrijven is aan een fout van sommige Mujahideen dat zich voor zou hebben kunnen doen.

Ik zeg dat de kans dat dit gebeurt vanwege de rechtgeschapenheid van de Mujahideen en hun Islamitische toewijding vrijwel nihil is. Iets dergelijks kan optreden in oorlogvoering en enig ander menselijk werk, maar het gebeurt zelden. Een voorbeeld kan zijn dat een voertuig vol met explosieven naar zijn bestemming vertrekt maar onbedoeld ontploft vanwege een menselijke fout. Zoiets kan gebeuren in oorlogvoering en wordt beschouwd als calamiteiten en beproevingen net als elk andere beproeving die een mens kan treffen, of het nu een direct gevolg is van een menselijke fout of door puur Goddelijk besluit (Al-Qadar). Hoe dan ook, het is door de Wil van Allah. En achter alles dat gebeurd schuilt volledige wijsheid en reden.

Met onze kennis van de Mujahideen, vrijpleiten we hen hiervan, want we kennen hun religieuze toewijding en voorzorgsmaatregelen, en alle lof komt Allah toe. Voor diegenen die ver verwijderd zijn en niet bekend zijn met de Mujahideen, zij moeten rechtvaardig zijn en positieve gedachten koesteren over de Mujahideen op het pad van Allah, over de religieuze Moslims en over de predikers. Zij moeten begrijpen dat zij het doelwit zijn van de ongelovigen, de tirannen, leugenaars, lasterende vijanden en hun media. Zij moeten nadenken over de vorig genoemde punten, de gelijkenis tussen deze steeds terugkerende gebeurtenissen, de bekende politiek en gerichte strategie van het proberen scheiden van hun populaire basissen waar ze onderdak krijgen, zoals ze herhaaldelijk verklaren, en Allah is ons genoeg en Hij is een uitstekende Beschermer. Hoe kunnen de Mujahideen dergelijke handelingen uitvoeren welke de mensen weg drijven en belemmeren van de oproep tot Islam, Jihad, en haat tussen hen en de Mujahideen creëren? Tegen wie zijn deze daden gericht? Tegen hun eigen mensen, stammen, en familie welke hun bakermat en huis zijn. Kan dit worden gedaan door iemand die maar een beetje intelligentie heeft? Wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het verlaten zullen worden. Allah is degene die naar de waarheid leidt. Wie ook maar hulp zoekt bij Allah, Allah zal hem helpen. “En hij, die zich aan Allah vasthoudt, is inderdaad naar het rechte pad geleid.” (Ali Imraan: 101)

De Mujahideen hebben herhaaldelijk en voortdurend beweerd onschuldig te zijn van deze aanslagen en anderen soortgelijke. Zij hebben verklaringen vrij gegeven waarin ze zaken verbieden die minder belangrijk zijn dan dit, zelfs de gewichtige zaken, zoals het treffen van de ongelovigen, afvalligen en hun leiders in het leger en geheime diensten in openbare plaatsen, zoals markten, straten, moskeeën en soortgelijke, want dit leidt ook tot de dood van de Moslims. Alhoewel we het als toegestaan zien in sommige van deze situaties, zoals onze geleerden hebben duidelijk gemaakt, de bewijzen kunnen hiervoor gevonden in hun juiste refenties (zoals in de kwestie van At-Tatarus; waarbij de vijand Moslims als schild nemen). Er zijn bepaalde duidelijke richtlijnen hiervoor, en alle lof is aan Allah, de Heer van alles en iedereen.

Alle lof komt Allah toe, de Mujahideen houden zich aan hun Godsdienst. Zij vechten niet tegen, noch doden iemand anders dan de Godsdienst heeft toegestaan. Zij baseren hun werk op fiqh en hun wetgevende bewijzen. Ze maken onderscheidt tussen toelaatbaar en ontoelaatbare bloed, en zij zijn strikt en wijs hierin. Zij nemen voorzorgsmaatregelen en zijn voorzichtig in deze kwestie..

De Mujahideen van de TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan), Al-Qaeda en anderen hebben vaak bekend gemaakt dat zij in Pakistan slechts de veiligheidstroepen treffen, en het leger van de afvallige regering, hun geheime dienst, politie, en alle andere strijdkrachten en hun gelijken die dit regime beschermen en bewaken; zij die de directe basis vormen van de overheid. Ze treffen ook de ongelovige regeringspolitici die oorlog voeren tegen Allah en Zijn religie en Zijn wetten. Waarbij de Mujahideen eerst alle voorzorgsmaatregelen en middelen ter verificatie nemen, en zij hierbij de zaken verlaten waarin enige twijfel schuilt.

De Mujahideen realiseren zich wat de Ummah is overkomen, dat hun gemeenschappen gemixt zijn met beide goede en kwade mensen, de twijfels die mensen hebben, en hoe dit strikte voorzorgmaatregelen en zorg vereist, zij maken excuses voor de mensen en tonen hen barmhartigheid, mededogen en tolerantie. Zij weten dat het maken van een fout in het excuseren van iemand, beter is dan het maken van een fout in het bestraffen van iemand, vooral als dit hun eigen mensen en familie leden zijn, en degene die hen onderdak geven. Glorie is aan Allah.

Wij vragen Allah om hun succes te schenken in hun voetstappen, en hun te helpen met Zijn Hulp, en hun de overwinning te geven over de ongelovigen.

Allah zei: “Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan. Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah.” En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin vaak de naam van Allah wordt herdacht, vernietigd worden. Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt – Allah is inderdaad Sterk, Almachtig. Degenen die, indien Wij hen op aarde vestigen, het gebed verrichten en de Zakaat betalen en het goede bevelen en het kwade verbieden. En het eindbesluit in alles berust bij Allah.” (Al-Hadj: 39-41)

En Hij zei: “Allah heeft aan degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal aanstellen, zoals Hij degenen die voor hen waren tot stedehouders maakte, en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hen na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij aanbiddend en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.” (Al-Noor: 55)

Alle lof is aan Allah, de Heer van alles dat bestaat. En vrede en zegeningen zijn met de Profeet Muhammad, zijn familie en zijn metgezellen, en iedereen die hem volgt in goedheid.

 

Dhul-Qa’dah 1430 H (november 2009).

Markaz Al-Fajr Al-I’lami (Al-Fajr Media Centre).

_________
(1) Die zich op 28 oktober 2009 voordeden in de markt Meena Bazar, waarbij meer dan honderd mensen gedood werden en meer dan tweehonderd gewond raakten. De Taliban en Al-Qaidah werden hiervan beschuldigd, maar hebben de verantwoordelijkheid herhaaldelijk ontkend.
(2) As-Sahab Media: Blackwater and the Peshawar Bombings.
(3) In juli 2007 bestormde het Pakistaanse leger Lal Masjid enkele dagen lang, en doodde hierbij honderden onschuldige Moslims (studenten), waaronder vele vrouwen en kinderen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s